ایندر این اپیزود میخوام درباره این موضوع صحبت کنم تجارت آزاد اولویت است یا دموکراسی؟ و اینکه آیا برای جوامع  و کشورهای باز و پذیرا و دموکراتیک، برقراری روابط عادی اقتصادی با حکومت‌های خودکامه و استبدادی…